EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST

DOOR DE FUNDELS EN MYFUNDELS SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, VIA EEN WEB BROWSER, EEN TOEPASSING OP EEN PC OF EEN APP OP EEN MOBIEL TOESTEL, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT U DAARAAN GEBONDEN. INSTALLEER, KOPIEER, DOWNLOAD, BENADER OF GEBRUIK DE FUNDELS SOFTWARE NIET INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

De myFundels software en de daarbij behorende documentatie (hierna gezamenlijk te noemen: “Software”) is door Cartamundi Digital nv (hierna te noemen: “CARTAMUNDI”) aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van de on-line aankoop of de specifieke overeenkomst die hiertoe met CARTAMUNDI rechtstreeks of onrechtstreeks werd afgesloten en dit op een niet-exclusieve, niet overdraagbare wijze, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht inhoudt. U mag deze Software enkel gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst, waarbij CARTAMUNDI zich alle rechten voorbehoudt die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. De aan u verleende rechten hebben enkel betrekking op het auteursrecht van CARTAMUNDI, doch niet op octrooirechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden. U bent eigenaar van de media waarop de Software is vastgelegd, maar CARTAMUNDI behoudt de (intellectuele) eigendom van de Software zelf.

De myFundels software wordt aan u als school, bibliotheek of andere instelling ter beschikking gesteld voor het beheer van uw Fundels abonnementen en gebruikers.

Sommige versies van deze software en/of de content die bestemd zijn voor tijdelijk gebruik (abonnementsvorm,ontlenen,…) zijn dusdanig geprogrammeerd dat deze op een voorziene datum ophouden te functioneren.

De Software en het bijhorende platform worden op dit ogenblik aan de gebruiker enkel op een “as is” basis ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.

1. Gebruiksrecht.

(a) Single User licentie. Deze licentie geeft u het recht om één (1) kopie van de Software op één (1) computer (of device) tegelijk te gebruiken. Deze licentie staat niet toe dat de Software via een netwerk ter beschikking wordt gesteld waarop het gebruikt kan worden door meerdere computers tegelijk. U mag, indien van toepassing, één (1) kopie maken van de Software in de vorm van computertaal en dit enkel voor back-updoeleinden, onder de voorwaarde dat de back-up kopie alle auteursrechtaanduidingen en andere aanduidingen van intellectuele eigendom bevat zoals die zich bevinden op het origineel.

(b) Upgrades en updates. Indien de Software is gelicentieerd als een “upgrade” of “update”, mag u de Software alleen gebruiken om voordien geldig gelicentieerde versies van dezelfde Software te vervangen. U stemt ermee in dat het gebruiksrecht van de upgrade of update niet inhoudt dat een tweede licentie wordt verleend op de Software (d.w.z. u mag de upgrade of update niet tezamen met de Software die hij vervangt gebruiken, noch mag u de Software die vervangen wordt overdragen aan een derde partij).

(c) Gebruik door kinderen. De FUNDELS software is bedoeld om samen met en/of door kinderen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen en mogen deze overeenkomst niet aangaan. U verbindt zich als ouder, voogd, leerkracht/school of andere bevoegde instelling aan deze licentieovereenkomst ten behoeve van het gebruik dat er door of voor het kind van zal gemaakt worden.

2. Beperkingen

(a) Beperkingen. Het is u niet toegestaan de Software te reverse engineeren, decompileren of te demonteren, behoudens voor zover zulks wettelijk is toegestaan. U mag de Software of delen daarvan niet wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, uitlenen noch is het u toegestaan werken te maken die afgeleid dan wel gebaseerd zijn op de software of een gedeelte daarvan.

(b) Geen overdracht van rechten. Het is u niet toegestaan de rechten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen of te verlenen aan enige derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CARTAMUNDI.

(c) Content. De Software biedt toegang tot content van derden en kan gebruikt worden om content van derden te bekijken en/of te bewerken. Deze content van derden is auteursrechtelijk beschermd, kopiëren is uitdrukkelijk verboden en de beperkingen onder (a) zijn onverminderd van toepassing op deze content. De gebruiker van de Software is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gebruikersvoorwaarden van deze content.

U stemt er expliciet mee in dat de individuele Fundels waartoe u toegang verkrijgt via de Fundels applicatie eigendomsrechtelijke inhoud, informatie en materiaal bevatten die beschermd zijn door het toepasselijke intellectuele eigendomsrecht en overige wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot het auteursrecht, en dat u voornoemde eigendomsrechtelijke inhoud, informatie of materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, behoudens voor het toegestane gebruik van de Fundel. Geen enkel deel van een Fundel mag in welke vorm of met welke middelen dan ook worden gereproduceerd, tenzij en inzover het is toegestaan door CARTAMUNDI, een toepasselijke derde partij, of een wet of voorschrift. U verbindt zich ertoe de Fundel op geen enkele wijze te wijzigen, te verhuren, te verpachten, uit te lenen, te verkopen, te verdelen of van de Fundel afgeleide werken te creëren, tenzij en inzover het is toegestaan door CARTAMUNDI, een toepasselijke derde partij, een wet of voorschrift, en verbindt zich ertoe de Fundel op geen enkele niet-toegestane manier te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot het misbruiken of belasten van de netwerkcapaciteit. U verbindt zich er verder toe om de Fundel op geen enkele wijze te gebruiken om lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen, te beledigen of op enige andere wijze de rechten van een andere partij te schenden, en u stemt ermee in dat de CARTAMUNDI op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor enig dergelijk gebruik door u.

3. Beëindiging.

Deze licentie is van kracht totdat zij beëindigd is. Voor trialversies eindigt deze licentie op de voorziene datum waarop de Software ophoudt te functioneren.

De licentie eindigt van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst of enige voorafgaande mededeling van CARTAMUNDI, indien u niet voldoet aan enige voorwaarde van deze overeenkomst. In het geval van een dergelijke beëindiging bent u verplicht de Software, de content, al het eventuele bijbehorende materiaal, en alle kopieën daarvan te vernietigen. De bepalingen in de artikelen 4, 5 en 6 zullen na de beëindiging onverminderd van kracht blijven.

4. Garantie en aansprakelijkheid.

CARTAMUNDI stelt de versie van de Software enkel op een “as is” basis ter beschikking.

CARTAMUNDI aanvaardt nadrukkelijk geen enkele andere aansprakelijkheid en/of voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoop en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de software of de content, het eventuele bijhorende materiaal en de content van derden die beschikbaar wordt gesteld via de Software. Bovendien bestaat er geen garantie met betrekking tot verstoring of aantasting van uw genot van de Software alsmede inbreuken op eigendomsrechten van derden. CARTAMUNDI garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken, of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Geen mondelinge of schriftelijke mededeling van CARTAMUNDI of een bevoegde vertegenwoordiger van CARTAMUNDI zal enige garantie kunnen inhouden.

5. Uitsluting en beperking van verhaal en schadeloosstelling.

In geen geval is CARTAMUNDI, alsmede directeuren, functionarissen, werknemers van voorgenoemde rechtspersoon aansprakelijk voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade (dergelijke schade omvat, maar is niet beperkt tot, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsgegevens en dergelijke), ongeacht of deze schade voorzienbaar was of niet, ontstaan door het gebruik (of het niet gebruikt kunnen hebben) van de Software of het bijhorende schriftelijke materiaal, ongeacht de grondslag van de vordering (krachtens overeenkomst, nalatigheid, onrechtmatige daad, de wet of anderszins) en zelfs indien CARTAMUNDI of een vertegenwoordiger van CARTAMUNDI is ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

6. Privacybeleid

CARTAMUNDI hecht belang aan uw privacy. Bij de registratieprocedure kan de gebruiker om persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en het verbeteren en ondersteunen van uw gebruikerservaring en de evolutie van ons product. CARTAMUNDI kan meer specifiek anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals gebruiksstatistieken, het browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Fundels website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze websites en toepassingen permanent te optimaliseren en te verbeteren. Op een geanonimiseerde wijze kunnen gebruiksstatistieken uitgewisseld worden met derde partijen bij dewelke de gebruiker via de FUNDELS software het gebruik verkrijgt, direct of indirect, betalend of gratis, van digitale content.
Uw persoonsgegevens worden door CARTAMUNDI nooit doorgegeven aan derden zonder uw expliciete toestemming.
Als gebruiker beschikt U over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CARTAMUNDI, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen gegevens te corrigeren of te verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Verdere, meer specifieke informatie rond ons privacybeleid vindt u in onze Privacy Policy.

7. Algemeen

Deze overeenkomst behelst de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Software en de content en vervangt alle eventuele eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot de onderhavige materie. Hierbij erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet heeft vertrouwd op enige voorstelling gemaakt door CARTAMUNDI.
Een aanvulling of wijziging in enige bepaling van deze overeenkomst is enkel en alleen geldig als deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door CARTAMUNDI.
Indien enige bepaling van deze Licentie door een bevoegde rechter in strijd met de wet wordt geacht, zal die bepaling worden toegepast voor zover dat is toegestaan en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven.
Verzuim of uitstel in het door CARTAMUNDI uitoefenen van rechten of rechtsmiddelen leiden niet tot afstand van daarvan, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

PRIVACY POLICY

Your privacy is important to Cartamundi services nv and its affiliate companies (individually or collectively called “Cartamundi”). This Policy outlines the types of personally identifiable information and other data that we might collect from you in our App or Web environment and how we will use and might disclose such information and data to third parties. After installation and/or initial use of the App software or related Web Services the submission and retention of personal information will only be possible after explicitly accepting this Privacy Policy.

If you do not agree to this policy, please do not use the App or software and do not register as a Fundels user.

If we change our Privacy Policy, we will signal and explain the change through the App so that you are aware of what information we collect, how we use it and under what circumstances, if any, we disclose it. We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. After your explicit consent, the continued use of the App will signify your acceptance of the changed Privacy Policy.

1. Personal and Non-Personal information we may collect

In the App software and related Web Services, Cartamundi collects both personal and non-personal information.

Personal information is the type of information that can be used specifically to identify you personally and/or can be used alone to contact you online or offline, such as your full name, physical address, email address, telephone number, photograph, precise geolocation information and credit card information.

Non-Personal information is information that by itself cannot be used to identify you and cannot be used to contact you personally, including information about you such as your date of birth, age, ZIP code, non-precise geolocation information (e.g., your city), and gender, as well as information about your mobile device, such as your unique device ID or other persistent identifiers and their hardware/software/firmware. Non-personal Information also includes “Usage Data”, which is anonymous data such as the actions you take or pre-defined responses you give within the App environment, the date and time of your use, etc.

2. When and how do we collect information

If you choose to use the App and its services, if you register for using the App or one of its services, or in any other way take steps that require the submission of personal information not already known to us through the App, such as your name, email adress, physical adress, e.a. You will be presented with the opportunity to explicitly opt-in and knowingly transmit this personal data to us.

If you choose to use the App and link your use to a third-party social network such as Facebook, we may collect Personal Information and Non-Personal Information from your profile on such third-party social networks, such as your name, username, photograph, gender and date of birth.

If you choose to submit your Personal Information to us for any other reason in any other form, we will collect such Personal Information and use it for the purposes for which you submitted it.

We will not collect any Personal Information from you simply by virtue of you using the App or a related service. We only collect it if you choose to submit it to us. We do, however, collect Non-Personal Information including Usage Data, whenever you use our App software. Such Non-Personal Information is not combined with Personal Information unless you choose to submit Personal Information to us.

3. How we use your information

Cartamundi uses your information to fulfill your specific requests and provide you with the services, functionalities and (virtual) goods you have requested or ordered within our App environment.

The personal information you provide to us will allow us to provide and maintain your personal user account and to communicate directly with you for support or maintenance reasons and to inform you about new features and possibilities as our App services evolve.

When using the App services through 3rd party web sites, Cartamundi will share and/or receive your information with that 3rd party only after your consent.

We may use non-personal information for commercial or non-commercial, administrative, analytical, research, optimization, security and other purposes.

In general, Cartamundi uses personal and non-personal information, both individually and combined together, to better enhance your user experience, improve our products and services, understand the behavior and preferences of our customers, to troubleshoot technical problems, to serve advertising, for authentication purposes, to enforce our EULA, to ensure proper functioning of our products and services as well as to help improve them. In addition, we combine non-personal information with personal information, such as an email address, for purposes including providing excellent customer service, administering loyalty programs and tailoring our communications, offerings and game play experience to you.

4. With whom may we share your information

Cartamundi will not share your personal information with any 3rd parties unless you specifically allow us to.

We may however release your information as permitted by law, such as to comply with a subpoena, or when we believe that release is appropriate to comply with the law, investigate fraud, respond to a government request, enforce or apply our rights or protect the rights, property, or safety of us or our users, or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection.

Cartamundi may share aggregate non-personal information with advertisers, publishers, business partners, sponsors, and other third parties.

5. Access to personal information and right to be forgotten

If your personal information changes or if you no longer desire our service, you may correct, update or delete inaccuracies by making a change within your account or by contacting us at privacy@cartamundi-digital.com.

We will retain your information for as long as your account is active or as needed to provide you with our App services. When you no longer desire our service, your account will be deleted from the App servers after a reasonable period of time. This will result in us permanently destroying the personal information about you in the App environment.

6. Security

Cartamundi takes reasonable measures to protect your information from unauthorized access or against loss, misuse or alteration by third parties.

Although we make good faith efforts to store the information collected on the App environment in a secure operating environment that is not available to the public, we cannot guarantee the absolute security of that information during its transmission or its storage on our systems. Further, while we attempt to ensure the integrity and security of our network and systems, we cannot guarantee that our security measures will prevent third-party “hackers” from illegally obtaining access to this information. We do not warrant or represent that your information will be protected against, loss, misuse, or alteration by third parties. No method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. Therefore, we cannot guarantee its absolute security.

7. Contact information

If you have any questions, comments or concerns regarding our Privacy Policy and/or practices, please send an e-mail to privacy@cartamundi-digital.com.

COOKIE POLICY

Cartamundi Digital gebruikt cookies om uw web browser ervaring te faciliteren en te optimaliseren. Door verder onze Fundels site(s) te blijven gebruiken accepteert u het gebruik van cookies zoals hieronder beschreven.

Cartamundi Digital behoudt zich het recht voor om volgens eigen inzicht en voorkeuren deze cookie policy aan te passen. In voorkomend geval zal u via een pop up op de website hiervan op de hoogte gebracht worden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekst files die op uw computer of mobiel device geplaatst worden en die op een unieke en éénduidige wijze uw device en/of browser sessie identificeren. De cookies zelf zijn niet in staat uw computer te doorzoeken of virussen te introduceren en bevatten geen persoonlijke identificerende informatie over u.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Cookies worden door sites of services gebruikt op het ogenblik dat ze willen weten of uw computer of device de site of de service reeds bezocht of gebruikt heeft. Deze cookies worden dan gebruikt om bijvoorbeeld uw voorkeuren (zoals taal) te onthouden, om u te helpen tussen pagina’s te navigeren en in het algemeen om uw browse ervaring te verbeteren.

Op een gelijkaardige manier worden cookies gebruikt door websites om te begrijpen hoe hun site of hun services gebruikt worden. Diensten zoals Google Analytics worden door vele websites gebruikt en daarbij worden cookies gebruikt om op anonieme wijze geaggregeerde data rond user gebruik, tijdsduur op de site, aantal bezochte pagina’s e.d. te bekomen.

Cookies kunnen ook gebruikt worden voor online advertising. Door te kijken welke cookies op uw device aanwezig zijn kunnen targeted adds gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld naar een site over uurwerken gaat kan deze site een cookie achterlaten die achteraf op andere sites getargette adds over uurwerken kan helpen genereren.

Welke soorten cookies worden in Fundels websites en apps gebruikt?

Algemeen zijn er vier categorieen van cookies: “Strictly Necessary”, “Performance”, “Functionality”, and “Targeting”.

Strictly Necessary Cookies. Dit zijn essentiële cookies omdat ze simpelweg nodig zijn om door de website te navigeren en de aangeboden functionaliteiten te gebruiken.

Performance Cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen omtrent hoe u de website gebruikt hebt. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics dat we gebruiken om basis geanonimiseerde data omtrent gebruik van de site te verzamelen zodat we de gebruikerservaring kunnen kennen en verbeteren.

Targeting Cookies. Sommige advertentie of andere 3rd party partners kunnen dit type cookies gebruiken om advertenties gebaseerd op uw browsergedrag aan te reiken. Dergelijke cookies bevatten informatie dat uw device een site of een service bezocht heeft. Dergelijke informatie kan gedeeld worden met organisaties buiten Cartamundi Digital zoals adverteerders en andere met als bedoeling advertenties af te leveren, de effectiviteit van een advertentie campagne te meten, geaggregeerde gebruiksstatistieken van een bepaalde dienstverlening te verkrijgen of een geaggregeerde test van een specifieke service op te zetten.

Functionality Cookies. Cartamundi Digital maakt geen gebruik van dit type cookies. Dergelijke cookies worden gebruikt door sites of services om te onthouden hoe, wanneer en hoe lang u bent ingelogd en mogelijk zelfs alles wat u op de site gedaan hebt toen u was ingelogd. De informatie die dergelijke cookies verzamelen kan anoniem zijn en ze worden niet gebruikt om browsing historieken op andere sites bij te houden.

Hoe lang blijven de cookies op mijn device?

De tijd gedurende dewelke een cookie op uw device blijft is variabel. De meerderheid van de gebruikte cookies worden irrelevant en verlopen na het einde van een browser sessie. Sommigen blijven langer bestaan. Advertising (targeting) cookies blijven typisch minimaal een maand geldig alhoewel dit sterk kan variëren. De cookies die Cartamundi Digital op uw device plaats zijn typische sessie gebonden cookies die zullen verlopen bij het einde van de sessie of enkele uren na het beëindigen ervan.

First en third party cookies

First party cookies zijn cookies die door Cartamundi Digital op uw device geplaatst worden. Third party cookies worden door een ander partij op uw device geplaatst bij gebruik van onze site of dienst. Dergelijke third party cookies zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan Google analytics of Facebook indien u op onze diensten inlogt via uw Facebook account.

Hoe cookie gebruik te controleren en cookies deleten?

De meeste web browsers laten controle toe van het cookie gebruik en de aanwezige cookies door heen de browser settings. Om hierover meer te weten en te zien hoe het cookie gebruik te beheren raden wij u aan volgende websites te bezoeken: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.
Om volledig te zijn bestaat er ook een “Flash Cookie” een type dat niet door bovenstaande beschrijving gedekt wordt – om deze te deleten gaat u naar: https://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html