EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST

DOOR DE FUNDELS EN MYFUNDELS SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, VIA EEN WEB BROWSER, EEN TOEPASSING OP EEN PC OF EEN APP OP EEN MOBIEL TOESTEL, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT U DAARAAN GEBONDEN. INSTALLEER, KOPIEER, DOWNLOAD, BENADER OF GEBRUIK DE FUNDELS SOFTWARE NIET INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

De myFundels software en de daarbij behorende documentatie (hierna gezamenlijk te noemen: “Software”) is door Cartamundi Digital nv (hierna te noemen: “CARTAMUNDI”) aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van de on-line aankoop of de specifieke overeenkomst die hiertoe met CARTAMUNDI rechtstreeks of onrechtstreeks werd afgesloten en dit op een niet-exclusieve, niet overdraagbare wijze, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht inhoudt. U mag deze Software enkel gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst, waarbij CARTAMUNDI zich alle rechten voorbehoudt die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. De aan u verleende rechten hebben enkel betrekking op het auteursrecht van CARTAMUNDI, doch niet op octrooirechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden. U bent eigenaar van de media waarop de Software is vastgelegd, maar CARTAMUNDI behoudt de (intellectuele) eigendom van de Software zelf.

De myFundels software wordt aan u als school, bibliotheek of andere instelling ter beschikking gesteld voor het beheer van uw Fundels abonnementen en gebruikers.

Sommige versies van deze software en/of de content die bestemd zijn voor tijdelijk gebruik (abonnementsvorm,ontlenen,…) zijn dusdanig geprogrammeerd dat deze op een voorziene datum ophouden te functioneren.

De Software en het bijhorende platform worden op dit ogenblik aan de gebruiker enkel op een “as is” basis ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.

1. Gebruiksrecht.

(a) Single User licentie. Deze licentie geeft u het recht om één (1) kopie van de Software op één (1) computer (of device) tegelijk te gebruiken. Deze licentie staat niet toe dat de Software via een netwerk ter beschikking wordt gesteld waarop het gebruikt kan worden door meerdere computers tegelijk. U mag, indien van toepassing, één (1) kopie maken van de Software in de vorm van computertaal en dit enkel voor back-updoeleinden, onder de voorwaarde dat de back-up kopie alle auteursrechtaanduidingen en andere aanduidingen van intellectuele eigendom bevat zoals die zich bevinden op het origineel.

(b) Upgrades en updates. Indien de Software is gelicentieerd als een “upgrade” of “update”, mag u de Software alleen gebruiken om voordien geldig gelicentieerde versies van dezelfde Software te vervangen. U stemt ermee in dat het gebruiksrecht van de upgrade of update niet inhoudt dat een tweede licentie wordt verleend op de Software (d.w.z. u mag de upgrade of update niet tezamen met de Software die hij vervangt gebruiken, noch mag u de Software die vervangen wordt overdragen aan een derde partij).

(c) Gebruik door kinderen. De FUNDELS software is bedoeld om samen met en/of door kinderen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen en mogen deze overeenkomst niet aangaan. U verbindt zich als ouder, voogd, leerkracht/school of andere bevoegde instelling aan deze licentieovereenkomst ten behoeve van het gebruik dat er door of voor het kind van zal gemaakt worden.

2. Beperkingen

(a) Beperkingen. Het is u niet toegestaan de Software te reverse engineeren, decompileren of te demonteren, behoudens voor zover zulks wettelijk is toegestaan. U mag de Software of delen daarvan niet wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, uitlenen noch is het u toegestaan werken te maken die afgeleid dan wel gebaseerd zijn op de software of een gedeelte daarvan.

(b) Geen overdracht van rechten. Het is u niet toegestaan de rechten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen of te verlenen aan enige derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CARTAMUNDI.

(c) Content. De Software biedt toegang tot content van derden en kan gebruikt worden om content van derden te bekijken en/of te bewerken. Deze content van derden is auteursrechtelijk beschermd, kopiëren is uitdrukkelijk verboden en de beperkingen onder (a) zijn onverminderd van toepassing op deze content. De gebruiker van de Software is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gebruikersvoorwaarden van deze content.

U stemt er expliciet mee in dat de individuele Fundels waartoe u toegang verkrijgt via de Fundels applicatie eigendomsrechtelijke inhoud, informatie en materiaal bevatten die beschermd zijn door het toepasselijke intellectuele eigendomsrecht en overige wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot het auteursrecht, en dat u voornoemde eigendomsrechtelijke inhoud, informatie of materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, behoudens voor het toegestane gebruik van de Fundel. Geen enkel deel van een Fundel mag in welke vorm of met welke middelen dan ook worden gereproduceerd, tenzij en inzover het is toegestaan door CARTAMUNDI, een toepasselijke derde partij, of een wet of voorschrift. U verbindt zich ertoe de Fundel op geen enkele wijze te wijzigen, te verhuren, te verpachten, uit te lenen, te verkopen, te verdelen of van de Fundel afgeleide werken te creëren, tenzij en inzover het is toegestaan door CARTAMUNDI, een toepasselijke derde partij, een wet of voorschrift, en verbindt zich ertoe de Fundel op geen enkele niet-toegestane manier te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot het misbruiken of belasten van de netwerkcapaciteit. U verbindt zich er verder toe om de Fundel op geen enkele wijze te gebruiken om lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen, te beledigen of op enige andere wijze de rechten van een andere partij te schenden, en u stemt ermee in dat de CARTAMUNDI op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor enig dergelijk gebruik door u.

3. Beëindiging.

Deze licentie is van kracht totdat zij beëindigd is. Voor trialversies eindigt deze licentie op de voorziene datum waarop de Software ophoudt te functioneren.

De licentie eindigt van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst of enige voorafgaande mededeling van CARTAMUNDI, indien u niet voldoet aan enige voorwaarde van deze overeenkomst. In het geval van een dergelijke beëindiging bent u verplicht de Software, de content, al het eventuele bijbehorende materiaal, en alle kopieën daarvan te vernietigen. De bepalingen in de artikelen 4, 5 en 6 zullen na de beëindiging onverminderd van kracht blijven.

4. Garantie en aansprakelijkheid.

CARTAMUNDI stelt de versie van de Software enkel op een “as is” basis ter beschikking.

CARTAMUNDI aanvaardt nadrukkelijk geen enkele andere aansprakelijkheid en/of voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoop en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de software of de content, het eventuele bijhorende materiaal en de content van derden die beschikbaar wordt gesteld via de Software. Bovendien bestaat er geen garantie met betrekking tot verstoring of aantasting van uw genot van de Software alsmede inbreuken op eigendomsrechten van derden. CARTAMUNDI garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken, of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Geen mondelinge of schriftelijke mededeling van CARTAMUNDI of een bevoegde vertegenwoordiger van CARTAMUNDI zal enige garantie kunnen inhouden.

5. Uitsluting en beperking van verhaal en schadeloosstelling.

In geen geval is CARTAMUNDI, alsmede directeuren, functionarissen, werknemers van voorgenoemde rechtspersoon aansprakelijk voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade (dergelijke schade omvat, maar is niet beperkt tot, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsgegevens en dergelijke), ongeacht of deze schade voorzienbaar was of niet, ontstaan door het gebruik (of het niet gebruikt kunnen hebben) van de Software of het bijhorende schriftelijke materiaal, ongeacht de grondslag van de vordering (krachtens overeenkomst, nalatigheid, onrechtmatige daad, de wet of anderszins) en zelfs indien CARTAMUNDI of een vertegenwoordiger van CARTAMUNDI is ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

6. Privacybeleid

CARTAMUNDI hecht belang aan uw privacy. Bij de registratieprocedure kan de gebruiker om persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en het verbeteren en ondersteunen van uw gebruikerservaring en de evolutie van ons product. CARTAMUNDI kan meer specifiek anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals gebruiksstatistieken, het browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Fundels website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze websites en toepassingen permanent te optimaliseren en te verbeteren. Op een geanonimiseerde wijze kunnen gebruiksstatistieken uitgewisseld worden met derde partijen bij dewelke de gebruiker via de FUNDELS software het gebruik verkrijgt, direct of indirect, betalend of gratis, van digitale content.
Uw persoonsgegevens worden door CARTAMUNDI nooit doorgegeven aan derden zonder uw expliciete toestemming.
Als gebruiker beschikt U over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CARTAMUNDI, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen gegevens te corrigeren of te verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Verdere, meer specifieke informatie rond ons privacybeleid vindt u in onze Privacy Policy.

7. Algemeen

Deze overeenkomst behelst de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Software en de content en vervangt alle eventuele eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot de onderhavige materie. Hierbij erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet heeft vertrouwd op enige voorstelling gemaakt door CARTAMUNDI.
Een aanvulling of wijziging in enige bepaling van deze overeenkomst is enkel en alleen geldig als deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door CARTAMUNDI.
Indien enige bepaling van deze Licentie door een bevoegde rechter in strijd met de wet wordt geacht, zal die bepaling worden toegepast voor zover dat is toegestaan en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven.
Verzuim of uitstel in het door CARTAMUNDI uitoefenen van rechten of rechtsmiddelen leiden niet tot afstand van daarvan, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied

Deze algemene abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op het abonnement voor digitale producten en diensten van Fundels, dat u als klant en eindgebruiker aankoopt van Cartamundi Benelux, met maatschappelijke zetel te Turnovatoren 14 bus 1, 2300 Turnhout en met ondernemingsnummer 0825.550.667. Uw eigen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.
Deze algemene abonnementsvoorwaarden moeten samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van toepassing op onze website, zoals de privacy en cookie policy, alsook met de eindgebruiker licentieovereenkomst van toepassing bij gebruik van de Fundels en MyFundels software of app. Zij kunnen door ons worden aangepast. U kan de actueel geldende algemene abonnementsvoorwaarden te allen tijde consulteren op onze website, www.fundels.com.

2. Duur – Stilzwijgende verlenging en opzeg

Uw abonnement op de digitale producten en diensten van Fundels wordt aangegaan voor een periode van een (1) jaar. Het abonnement neemt een aanvang vanaf de datum van goedkeuring van uw abonnementsaanvraag. U zal een activatiemail ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om uw abonnementsaanvraag te weigeren indien u niet tot de doelgroep van MyFundels behoort.
Uw abonnement wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een (1) jaar, tenzij u uw abonnement uiterlijk een (1) maand voor de einddatum opzegt via uw account op onze website, MyFundels.

3. Prijzen – geldigheidsduur offerte.

Alle abonnementsprijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. Abonnementsprijzen worden vermeld in euro’s en zijn verschuldigd bij vooruitbetaling. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bedraagt de geldigheidsduur van onze offertes dertig (30) dagen vanaf de offertedatum.
Het aangeboden abonnementstarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode. Eventuele kortingen worden slechts toegestaan voor de eerstvolgende abonnementsperiode. Bij een eventuele verlenging van het abonnement, behouden wij ons het recht voor om de abonnementsprijs te wijzigen. U zal hiervan in elk geval uiterlijk zes (6) weken voor de einddatum van op de hoogte worden gesteld, zodat u de mogelijkheid heeft om – overeenkomstig artikel 2 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden – uw abonnement op te zeggen.
De abonnementsprijs dient te worden betaald per overschrijving.

4. Aansprakelijkheid.

Al doen wij onze uiterste best om onze digitale producten en diensten doorlopend en correct aan te bieden, kunnen wij tijdelijke defecten of onbeschikbaarheden toch niet uitsluiten. Al onze diensten houden een middelenverbintenis in. Het aanbieden van het abonnement houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Fundels of Cartamundi Benelux dat de digitale diensten feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zouden zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou ontstaan naar aanleiding van de tijdelijke onbeschikbaarheid van onze digitale producten of diensten.
Verder is onze aansprakelijkheid in elk geval uitgesloten voor zover wettelijk toegelaten, tenzij in geval van opzet of grove fout. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe, bewezen schade met een maximum van 12.500,00 EUR.

5. Aanbod

Wij behouden ons het recht voor om ons aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten en kunnen hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. In geval van wijziging van het aanbod tijdens de looptijd van een abonnementsperiode, zullen wij er in elk geval op
toezien dat de waarde van uw aanbod redelijkerwijze niet vermindert.
Indien u intekent op een van onze abonnementsformules, dient u meerderjarig te zijn en desgevallend dient u gemachtigd te zijn om op te treden als vertegenwoordiger van de organisatie in wiens naam en voor wiens rekening u het abonnement bestelt.
U kan een abonnement niet overdragen, tenzij na ons uitdrukkelijk akkoord.
Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van ons aanbod, de offerte en de voorwaarden, en van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.

6. Betalingsvoorwaarden.

Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk de 30ste kalenderdag na factuurdatum.
In geval van laattijdige betaling, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling laattijdigheidsinteresten verschuldigd aan de interestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens wordt er automatisch een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 20% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.
Indien wij uw betaling niet of niet tijdig ontvangen, behouden wij ons bovendien het recht voor om het abonnement op te schorten of zelfs stop te zetten, zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

7. Intellectuele Eigendom.

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van Fundels zijn auteursrechtelijk beschermde werken. U erkent als gebruiker uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, aan ons toebehoren.
Geen enkele van deze bestanddelen, domeinen of enige aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om uw abonnement te kunnen gebruiken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze te worden gebruikt tenzij wij hiervoor voorafgaand en schriftelijk toestemming hebben gegeven. U mag geen enkele van onze bestanddelen of domeinen gebruiken voor extractie, scrapen, crawlen en/of het gebruik van programma’s of robots voor het automatisch verzamelen en/of extraheren van digitale gegevens, al dan niet met het oog op machinaal leren of kunstmatige intelligentie. U mag geen enkele van onze bestanddelen gebruiken voor tekst- en datamining.

8. Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor klantenbeheer, op grond van de noodzaak om onze overeenkomst met u uit te voeren. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

9. Nietigheid

Het feit dat één of meerdere clausules van deze algemene abonnementsvoorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, heeft geen enkel effect op geldigheid en afdwingbaarheid van andere clausules vervat in deze algemene abonnementsvoorwaarden.

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling.

Elke bestelling en overeenkomst tussen partijen is onderworpen aan het Belgische recht. Alle betwistingen zullen beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Turnhout).

(V02 – in werking vanaf 22 februari 2024)

PRIVACYBELEID

Uw privacy is belangrijk voor Cartamundi Benelux NV en de daaraan verbonden ondernemingen (individueel of gezamenlijk aangeduid als “Cartamundi”). Dit privacybeleid (hierna “Privaybeleid”) geeft de soorten persoonlijk identificeerbare informatie en andere gegevens aan die we mogelijk van u verzamelen in onze app (hierna de “app”) of webomgeving (hierna de “webomgeving”), hoe we dergelijke informatie en gegevens zullen gebruiken en mogelijk openbaar maken aan derden. Installatie en/of eerste gebruik van de App-software of gerelateerde webservices (hierna “webservices”) is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke aanvaarding van dit Privacybeleid.

Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik dan de App of software niet en registreer u niet als een Fundels-gebruiker.

Bij wijzigingen aan ons Privacybeleid signaleren we de wijziging via App zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze openbaar maken. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus controleer het regelmatig. Na uw uitdrukkelijke toestemming betekent het voortgezette gebruik van de App uw acceptatie van het gewijzigde Privacybeleid.

Persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen

In de App-software en gerelateerde Webservices verzamelt Cartamundi zowel persoonlijke als niet-persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie is het type informatie dat specifiek kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en/of alleen kan worden gebruikt om contact met u op te nemen online of offline, zoals uw volledige naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, nauwkeurige geolocatie-informatie en creditcardinformatie.

Niet-persoonlijke informatie is informatie die op zichzelf niet kan worden gebruikt om u te identificeren en niet kan worden gebruikt om persoonlijk contact met u op te nemen, inclusief informatie over u zoals uw geboortedatum, leeftijd, postcode, niet-nauwkeurige geolocatie-informatie (bijv. uw stad) en geslacht, evenals informatie over uw mobiele apparaat, zoals uw unieke apparaat-ID of andere persistente identificatoren en hun hardware/software/firmware. Niet-persoonlijke informatie omvat ook “Gebruiksgegevens”, dit zijn anonieme gegevens zoals de acties die u onderneemt of de vooraf gedefinieerde antwoorden die u geeft binnen de App-omgeving, de datum en tijd van uw gebruik, enz.

Wanneer en hoe verzamelen we informatie?

Als u ervoor kiest om de App en de bijbehorende services te gebruiken, als u zich registreert om de App of een van zijn services te gebruiken, of op enige andere manier stappen onderneemt die vereisen dat de indiening van persoonlijke informatie nog niet bekend is bij ons via de App, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres, enz. wordt aan u gevraagd om specifiek toestemming te geven voor het verzamelen van uw persoonsgegevens.

Als u ervoor kiest om de App te gebruiken en uw gebruik te koppelen aan een sociaal netwerk van een derde partij zoals Facebook, kunnen we persoonlijke en niet-persoonlijke informatie verzamelen uit uw profiel op dergelijke sociale netwerken van derden, zoals uw naam, gebruikersnaam, foto, geslacht en geboortedatum.

Als u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie om een andere reden in een andere vorm aan ons te verstrekken, zullen we dergelijke persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voor de doeleinden waarvoor u deze heeft ingediend.

We zullen geen persoonlijke informatie van u verzamelen simpelweg omdat u de App of een gerelateerde service gebruikt. We verzamelen uw persoonsgegevens alleen als u ervoor kiest om deze naar ons te verzenden. We verzamelen echter wel niet-persoonlijke informatie, inclusief Gebruiksgegevens, telkens wanneer u onze App-software gebruikt. Dergelijke niet-persoonlijke informatie wordt niet gecombineerd met persoonlijke informatie tenzij u ervoor kiest om persoonlijke informatie naar ons te verzenden.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Cartamundi gebruikt uw informatie enkel om aan uw specifieke verzoeken te voldoen en u de services, functionaliteiten en (virtuele) goederen te leveren die u binnen onze App-omgeving heeft aangevraagd of besteld.

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, stelt ons in staat om uw persoonlijke gebruikersaccount te onderhouden en rechtstreeks met u te communiceren voor ondersteunings- of onderhoudsredenen en om u te informeren over nieuwe functies en mogelijkheden naarmate onze App-services evolueren.

Bij gebruik van de App-services via websites van derden deelt Cartamundi uw informatie en/of ontvangt deze van die derde partij alleen na uw toestemming.

We kunnen niet-persoonlijke informatie gebruiken voor commerciële of niet-commerciële, administratieve, analytische, onderzoeks-, optimalisatie-, beveiligings- en andere doeleinden.

Over het algemeen gebruikt Cartamundi persoonlijke en niet-persoonlijke informatie, zowel individueel als gecombineerd, om uw gebruikerservaring te verbeteren, onze producten en services te verbeteren, het gedrag en de voorkeuren van onze klanten te begrijpen, technische problemen op te lossen, advertenties te serveren, voor verificatiedoeleinden, om onze abonnementsvoorwaarden en licentieovereenkomst te handhaven, om de juiste werking van onze producten en services te waarborgen en om deze te helpen verbeteren. Daarnaast combineren we niet-persoonlijke informatie met persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres, voor doeleinden zoals het leveren van uitstekende klantenservice, het beheren van loyaliteitsprogramma’s en het op u afstemmen van onze communicatie, aanbiedingen en spelervaring.

Met wie kunnen we uw informatie delen?

Cartamundi zal uw persoonlijke informatie niet delen met derden, tenzij u ons hier expliciet toestemming voor geeft.

We kunnen echter uw informatie vrijgeven zoals toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, of wanneer we van mening zijn dat vrijgave passend is om te voldoen aan de wet, fraude te onderzoeken, te reageren op een verzoek van de overheid, onze rechten af te dwingen of toe te passen, of de rechten, eigendommen, of veiligheid van ons of onze gebruikers, of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming.

Cartamundi kan geaggregeerde niet-persoonlijke informatie delen met adverteerders, uitgevers, zakelijke partners, sponsors, en andere derden.

Toegang tot persoonlijke informatie en recht om vergeten te worden

Als uw persoonlijke informatie verandert of als u geen gebruik meer wilt maken van onze service, kunt u onjuistheden corrigeren, bijwerken of verwijderen door een wijziging aan te brengen binnen uw account of door contact met ons op te nemen via support@fundels.com.

We zullen uw informatie bewaren zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om u onze App-services te bieden. Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van onze service, wordt uw account na een redelijke periode van tijd van de App-servers verwijderd. Dit zal resulteren in het permanent vernietigen van de persoonlijke informatie over u in de App-omgeving.

Beveiliging

Cartamundi neemt redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of tegen verlies, misbruik of wijziging door derden.

Hoewel we te goeder trouw inspanningen leveren om de informatie die op de App-omgeving wordt verzameld in een beveiligde bedrijfsomgeving op te slaan die niet beschikbaar is voor het publiek, kunnen we de absolute beveiliging van die informatie tijdens de verzending of opslag op onze systemen niet garanderen. Verder, hoewel we proberen de integriteit en beveiliging van ons netwerk en systemen te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen voorkomen dat derden “hackers” illegaal toegang krijgen tot deze informatie. We garanderen niet dat uw informatie beschermd zal zijn tegen verlies, misbruik of wijziging door derden. Geen enkele methode van verzending via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of bezorgdheden heeft over ons Privacybeleid en/of onze praktijken, stuur dan een e-mail naar privacy@cartamundi-digital.com.

COOKIEBELEID

Cartamundi Digital gebruikt cookies om uw web browser ervaring te faciliteren en te optimaliseren. Door verder onze Fundels site(s) te blijven gebruiken accepteert u het gebruik van cookies zoals hieronder beschreven.

Cartamundi Digital behoudt zich het recht voor om volgens eigen inzicht en voorkeuren deze cookie policy aan te passen. In voorkomend geval zal u via een pop up op de website hiervan op de hoogte gebracht worden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekst files die op uw computer of mobiel device geplaatst worden en die op een unieke en éénduidige wijze uw device en/of browser sessie identificeren. De cookies zelf zijn niet in staat uw computer te doorzoeken of virussen te introduceren en bevatten geen persoonlijke identificerende informatie over u.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Cookies worden door sites of services gebruikt op het ogenblik dat ze willen weten of uw computer of device de site of de service reeds bezocht of gebruikt heeft. Deze cookies worden dan gebruikt om bijvoorbeeld uw voorkeuren (zoals taal) te onthouden, om u te helpen tussen pagina’s te navigeren en in het algemeen om uw browse ervaring te verbeteren.

Op een gelijkaardige manier worden cookies gebruikt door websites om te begrijpen hoe hun site of hun services gebruikt worden. Diensten zoals Google Analytics worden door vele websites gebruikt en daarbij worden cookies gebruikt om op anonieme wijze geaggregeerde data rond user gebruik, tijdsduur op de site, aantal bezochte pagina’s e.d. te bekomen.

Cookies kunnen ook gebruikt worden voor online advertising. Door te kijken welke cookies op uw device aanwezig zijn kunnen targeted adds gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld naar een site over uurwerken gaat kan deze site een cookie achterlaten die achteraf op andere sites getargette adds over uurwerken kan helpen genereren.

Welke soorten cookies worden in Fundels websites en apps gebruikt?

Algemeen zijn er vier categorieen van cookies: “Strictly Necessary”, “Performance”, “Functionality”, and “Targeting”.

Strictly Necessary Cookies. Dit zijn essentiële cookies omdat ze simpelweg nodig zijn om door de website te navigeren en de aangeboden functionaliteiten te gebruiken.

Performance Cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen omtrent hoe u de website gebruikt hebt. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics dat we gebruiken om basis geanonimiseerde data omtrent gebruik van de site te verzamelen zodat we de gebruikerservaring kunnen kennen en verbeteren.

Targeting Cookies. Sommige advertentie of andere 3rd party partners kunnen dit type cookies gebruiken om advertenties gebaseerd op uw browsergedrag aan te reiken. Dergelijke cookies bevatten informatie dat uw device een site of een service bezocht heeft. Dergelijke informatie kan gedeeld worden met organisaties buiten Cartamundi Digital zoals adverteerders en andere met als bedoeling advertenties af te leveren, de effectiviteit van een advertentie campagne te meten, geaggregeerde gebruiksstatistieken van een bepaalde dienstverlening te verkrijgen of een geaggregeerde test van een specifieke service op te zetten.

Functionality Cookies. Cartamundi Digital maakt geen gebruik van dit type cookies. Dergelijke cookies worden gebruikt door sites of services om te onthouden hoe, wanneer en hoe lang u bent ingelogd en mogelijk zelfs alles wat u op de site gedaan hebt toen u was ingelogd. De informatie die dergelijke cookies verzamelen kan anoniem zijn en ze worden niet gebruikt om browsing historieken op andere sites bij te houden.

Hoe lang blijven de cookies op mijn device?

De tijd gedurende dewelke een cookie op uw device blijft is variabel. De meerderheid van de gebruikte cookies worden irrelevant en verlopen na het einde van een browser sessie. Sommigen blijven langer bestaan. Advertising (targeting) cookies blijven typisch minimaal een maand geldig alhoewel dit sterk kan variëren. De cookies die Cartamundi Digital op uw device plaats zijn typische sessie gebonden cookies die zullen verlopen bij het einde van de sessie of enkele uren na het beëindigen ervan.

First en third party cookies

First party cookies zijn cookies die door Cartamundi Digital op uw device geplaatst worden. Third party cookies worden door een ander partij op uw device geplaatst bij gebruik van onze site of dienst. Dergelijke third party cookies zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan Google analytics of Facebook indien u op onze diensten inlogt via uw Facebook account.

Hoe cookie gebruik te controleren en cookies deleten?

De meeste web browsers laten controle toe van het cookie gebruik en de aanwezige cookies door heen de browser settings. Om hierover meer te weten en te zien hoe het cookie gebruik te beheren raden wij u aan volgende websites te bezoeken: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.
Om volledig te zijn bestaat er ook een “Flash Cookie” een type dat niet door bovenstaande beschrijving gedekt wordt – om deze te deleten gaat u naar: https://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html