WEDSTRIJDREGLEMENT – FACEBOOKWEDSTRIJDEN
Artikel 1 – Organisatie

1.1. De vennootschap Cartamundi Services nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Visbeekstraat 22 (hierna de Organisator) organiseert een Wedstrijd (hierna de Wedstrijd) zonder aankoopverplichting.
1.2. Deze Wedstrijd wordt aangekondigd via de facebookpagina van de Organisator.

Artikel 2 – Algemene bepalingen inzake het verloop

2.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het Wedstrijdreglement.
2.2. Het Wedstrijdreglement is ter beschikking op de website van Fundels en op eenvoudige aanvraag.
2.3. De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de Organisator.
2.4. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de Organisator moet genomen worden in het kader van deze Wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Organisator.
2.5. Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar:
Cartamundi Services nv, Visbeekstraat 22, 2300 Turnhout of via de contactpagina van de website van de Organisator.

Artikel 3 – Deelname aan de wedstrijd

3.1. De persoon die in de Actieperiode overgaat tot beantwoorden van de wedstrijdvraag onder het wedstrijdbericht is een deelnemer aan deze Wedstrijd.
3.2. De deelnemer dient een natuurlijke persoon – consument te zijn die bij aanvang van de Wedstrijd de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is te België.
3.3. Volgende personen zijn niet gerechtigd deel te nemen aan de Wedstrijd:
– personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse (juridische) band hebben met de Organisator of met één van de bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken vennootschappen, met name communicatie-, reclame- en marketingbureaus;
– de familieleden van voormelde personen (met inbegrip van partners, echtgenoten, broers en zussen, kinderen).

Artikel 4 – Bepaling van de winnaar

4.1. Een willekeurige selectie zal worden gemaakt tot bepaling van de winnaar tussen de deelnemers die de wedstrijdinstructies correct uitvoeren. Dit wil zeggen dat een willekeurige winnaar zal worden gekozen tussen de deelnemers die de wedstrijdpost voor einddatum om 9u00 ’s morgens beantwoord hebben.
4.2. De winnaar wordt op de facebookpagina van de Organisator bekend gemaakt op vermelde datum. De niet-winnaars worden niet verwittigd.
4.3. Enkel de profielnaam van de winnaar wordt daarbij vermeld. De winnaar wordt eveneens via zijn/haar facebookaccount via een privé bericht op de hoogte gebracht. Op dat moment wordt hem/haar gevraagd naar zijn/haar gegevens. De winnaar moet binnen de twee weken reageren, bij gebreke waaraan het recht op de prijs verloren gaat en een andere winnaar zal worden gekozen.

Artikel 5 – Prijs

5.1. De prijs is steeds beschreven in het Facebookbericht waarin de wedstijd aangekondigd wordt.
5.2. De prijs is niet overdraagbaar.
5.3. De prijs zal per post of pakketservice opgestuurd worden aan de winnaar.
5.4. De prijs toegekend aan de winnaar kan op geen enkel moment ter discussie gesteld worden noch kan de prijs geheel of gedeeltelijk worden omgeruild of vervangen, om welke reden dan ook.

Artikel 6 – Uitsluiting en vervolgingen

De Organisator houdt zich het recht voor om elke persoon uit te sluiten die de voortgang van deze Wedstrijd belemmert en zich in rechte te voorzien tegen iedereen die bedrog, vervalsing of fraude pleegt in de actie zoals in dit reglement omschreven.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de Wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden, zoals bijvoorbeeld situaties waarbij problemen met het internet of de sociale media de mogelijkheid tot deelname verhinderen of beperken.
De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van dit Wedstrijdreglement.

Artikel 8 – Privacy

De Organisator zal uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van deze Wedstrijd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de Organisator.
Wie aan de Wedstrijd deelneemt en de prijs wint, stemt ermee in dat zijn gegevens voor promotiedoeleinden gebruikt worden door de Organisator.
Wie aan de Wedstrijd deelneemt en de prijs wint, stemt ermee in dat zijn profielnaam als winnaar op de facebookpagina van de Organisator wordt gepubliceerd.

Artikel 9 – Wetgeving en rechtbank

Huidig Wedstrijdreglement alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement zijn de Rechtbanken van Antwerpen. De deelnemer verbindt zich ertoe in geval van een geschil aangaande de toepassing of interpretatie van het Wedstrijdreglement eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten.